Dow Jones Sustainability Indices ได้ประกาศให้ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของ DJSI 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ ประเภทดัชนีตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets จากการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับสากล

จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจอย่างสมดุล 3 ด้านคือ การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณค่าสู่สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาสินค้า และบริการ

ในด้านการพัฒนาสินค้า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการคัดสรรสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีความปลอดภัย และมีมาตราฐานสากลรับรอง เพื่อสนับสนุนการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption) ให้กับลูกค้า ผ่านกลุ่มสินค้า Eco Product ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสินค้า สินค้ากลุ่มประหยัดพลังงาน สินค้ากลุ่มสุขภาพ และความปลอดภัย สินค้ากลุ่มรักษาป่าไม้ สินค้ากลุ่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้ากลุ่มประหยัดน้ำ และสินค้ากลุ่มลดก๊าซเรือนกระจก

ในด้านการพัฒนาการบริการ บริษัทได้สนับสนุนโครงการเถ้าแก่น้อย ที่มุ่งสร้างความยั่งยืน โดยยกระดับฝีมือช่างให้มีมาตราฐาน และช่วยเหลือคู่ค้า ทางด้านการเงิน อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องบ้าน และส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า รวมถึงการยกระดับฝีมือแรงงานให้ได้มาตราฐานสู่ระดับสากล และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังเป็นปัจจัยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต”   

ทั้งนี้ DJSI จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย