ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบความช่วยเหลือสังคมไทยผ่าน 8 หน่วยงาน มูลค่ารวม 400,000 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี วันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ 24 กันยายน 2564 สนับสนุนน้ำดื่มธนาคารและอาหารกลางวัน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนตามโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 พร้อมทั้งช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางสังคมในความดูแลของมูลนิธิ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ธนาคารได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 และเริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2496 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 68 ปี ธอส. ได้ทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” มาแล้วมากกว่า 3.7 ล้านครอบครัว ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับปัจจุบันที่ทุกภาคส่วนในสังคมยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 68 ปี ของ ธอส. ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบความช่วยเหลือสังคมไทยผ่าน 8 หน่วยงาน มูลค่ารวม 400,000 บาท สู้ภัย COVID-19 ด้วยการส่งมอบน้ำดื่มของธนาคารรวม 48,000 ขวด อาหารกลางวัน หน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง และถุงผ้าใส่ยา ให้กับโรงพยาบาล 6 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งต่อกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงจิตอาสาจำนวนมากที่ดูแลรักษาคนไทยให้ผ่านพ้นจาก COVID-19 รวมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางสังคมที่อยู่ในความดูแลของ 2 มูลนิธิ เพื่อให้กลับมามีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดการส่งมอบดังนี้

  1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 12,000 ขวด และอาหารกลางวัน จำนวน 400 กล่อง โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ
  2. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล รับมอบน้ำดื่ม ธอส. จำนวน 6,000 ขวด และอาหารกลางวัน จำนวน 600 กล่อง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ
  3. โรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบน้ำดื่ม ธอส. จำนวน 6,000 ขวด และอาหารกลางวัน จำนวน 300 กล่อง โดยมี นายคมสัน ชิดเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ
  4. สถาบันบำราศนราดูร รับมอบน้ำดื่ม ธอส.จำนวน 6,000 กล่อง และอาหารกลางวัน จำนวน 600 กล่อง โดยมี จ่าเอก รังสรรค์ ถามูลแสน รองผู้อำนวยการสถาบันด้านอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูรให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ
  5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ รับมอบน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 12,000 ขวด และอาหารกลางวัน จำนวน 540 กล่อง โดยมี นายแพทย์สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการรุณย์รัศมิ์
    ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ
  6. โรงพยาบาลวิชัยเวช รับมอบน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 6,000 ขวด และอาหารกลางวัน จำนวน 200 กล่อง โดยมี แพทย์หญิงสุนีย์ ธีรการุณวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ
  7. ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด (บ้านครูจา) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท โดยมี นายศุภกร โนจา ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและด้อยโอกาส รวมถึงเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และถูกล่วงละเมิด
  8. โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก (มูลนิธิเด็ก) อ.สามพราน จ.นครปฐม รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท โดยมี นายชัยณรงค์ ฉิมชูใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรักมูลนิธิเด็ก เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ให้กลับสู่สังคมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 ที่ ธอส.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท อาทิ การจัดซื้อเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่นใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 การจัดสร้างไอซียูสนาม จัดหาเก้าอี้นั่งจุดพักคอย พร้อมเสื้อทีมของโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มธนาคารกว่า 300,000 ขวด และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ให้หน่วยงานสำคัญต่างๆ อาทิ สถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน เป็นต้น รวมทั้งให้การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร