All Posts in Category

ประกันภัย

ทิพยสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 23 ก้าวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ครั้งแรกในโครงการศิลปาชีพในพระพันปีหลวง สนับสนุนซอฟท์พาวเวอร์

          โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พ…

คปภ.คว้ารางวัลในงานรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” ประเภท “หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” ด้วยคะแนนรวมจัดอยู่ในกลุ่ม Very High

    ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับแ…

คปภ. เปิดเวทีสัมมนา “Thailand Insurance Symposium 2022” ชูประกันภัย-การบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริ…